ประมาณ 45 วัน ทำการในการดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้ง